روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

روز جهانی کار و کارگر بر کارگران زحمتکش و متعهد ایران اسلامی گرامی باد.

images

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،