بایگانی ژوئن 2014

رویای بزرگ مردم ورزقان تحقق یافت.

مهندس دهقانی نماینده مردم ورزقان: قراردادهای اجرای بزرگراه ورزقان _خواجه در سه قطعه با سه شرکت رتبه یک بسته شد.این شرکتها هم اکنون در حال تجهیز کارگاه برای عملیات اجرایی هستند.این بزرگراه در مدت سه سال اجرا شده و به بهره برداری خواهد رسید.در حقیقت چهار شرکت بطور همزمان مشغول اجرای بزرگراه ورزقان هستند.